• Zwroty i reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI

 

1. Sprzedawane produkty objęte są gwarancją producenta.

2. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta.

3. W sytuacji wady towaru lub awarii należy odesłać go na adres sklepu w zabezpieczonej prawidłowo paczce. Adres sklepu: Złoty Motyl Sp z o.o. 30-714 Kraków ul Gromadzka 22 C

4. Paczka odesłana za tzw. pobraniem nie będzie odebrana.

5. Każda reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni, a jeśli nie byłoby to możliwe w tym okresie Klient zostanie poinformowany, kiedy dokładnie reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Informujemy, iż przesyłki zwrotne do naszej firmy płatne za pobraniem nie są odbierane.

 

Reklamacje można składać Sprzedawcy pod adres: biuro@limando.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.

 

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1)imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2)datę zakupu produktu stanowiącą podstawę reklamacji,

3)przedmiot reklamacji,

4)informacje uzasadniające reklamację.

 

Jeżeli podane informacje w reklamacji wymagają uzupełnienia Sprzedający zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie niezbędnych danych. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi w sposób przez niego wskazany.

 

 

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Mają Państwo jako konsument lub przedsiębiorca indywidualny prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

"w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

ZŁOTY MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ
OS DYWIZJONU 303 25M56
31-875 KRAKÓW

biuro@limando.pl

+48 574152737

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

„Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu – konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu- wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 

Odpowiadają Państwo jako konsument lub przedsiębiorca indywidualny tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


  

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat: 

Złoty Motyl Sp z o.o. 30-714 Kraków ul Gromadzka 22

 

 - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

...............................................................................................

 

...............................................................................................

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

...............................................................................................

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

...............................................................................................

 

 

 

- Adres konsumenta(-ów):

 

...............................................................................................

 

 

 

- Podpis konsumenta(-ów):............................................ Data: ............................

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

 

  

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny